top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

на придбання послуг в клініці сучасної дієтології лікаря Тетяни Лакусти
 

Цей Договір, в якому одна сторона, яка реалізує свої послуги та інфопродукти за допомогою даного сайту і найменування якої вказується в інформації розміщеній на Веб-сайті, та/або у документації, що супроводжує передачу послуги (інфопродукту) Покупцю, а саме:

– Клініка сучасної дієтології лікаря Тетяни Лакусти (ФОП Лакуста Тетяна Славівна, Ліцензія видана за наказом МОЗ від 02.04.2020, № 761);

– ФОП Давидова Кирило Олегович;

(надалі кожен окремо і разом – Продавець), з одного боку, і
будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона,
уклали даний Договір (далі також – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти цей договір, викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про рекламу», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних» та згідно з Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103), і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через сайт.

1.2. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (укладенням) цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Покупця на Веб-сайті та/або оформлення Замовлення на веб-сайті https://www.lakustamd.com/;

– оплата на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту https://www.lakustamd.com/;

– письмове (в т. ч. в електронній формі, засобами електронної пошти) повідомлення Покупця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://www.lakustamd.com/;

– проставлення відміток, заповнення відповідних електронних форм про прийняття умов цього Договору на відповідних сторінках Веб-сайту https://www.lakustamd.com/.

1.3. Приймаючи даний Договір, Покупець підтверджує що інформація, яка надається Покупцем під час оформлення замовлення інфопродуктів або послуг є правильною та актуальною.

1.4. Акцептуючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на  послуги, встановлених Продавцем умов реалізації послуги, її оплати. 

1.5. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він має право не укладати його, а також вправі не оформлювати замовлення інфопродуктів та послуг за цим Договором.

На підставі вищезазначеного Покупцю рекомендовано уважно ознайомтесь з даним Договором.

1.6. В Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» – окремі позиції із асортиментного переліку послуги/інфопродукти, вказані Покупцем при розміщенні замовлення на інтернет-сайті https://www.lakustamd.com/ або замовлені будь-яким іншим способом.

«Сайт» – веб-сторінка https://www.lakustamd.com/.

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Покупець» – фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Продавець» – компанія, що реалізує послуги/інфопродукти, представлені на сайті https://www.lakustamd.com/, але не обмежуючись тільки сайтом.

«Послуга» – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті https://www.lakustamd.com/, але не обмежується тільки сайтом.

«Уповноважений представник» – фізична особа чи юридична особа, яка, на підставі довіреності, має право на вчинення відповідних дій від імені другої сторони, яку вона представляє.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Продавець зобов'язується надати Покупцю обрані Покупцем за зразком, описом, тощо, Послуги/інфопродукти, а Покупець зобов’язується оплатити та отримати такі послуги/інфопродукти на умовах цього Договору.

2.2. Даний Договір є офіційним документом Продавця. Чинна версія Договору розміщена на офіційній веб-сторінці https://www.lakustamd.com/.

2.3. Суттєві умови Договору, у тому числі, але не виключно: найменування та вартість послуги/інфопродукту, умови оплати, порядок та вартість відкриття доступу узгоджуються Сторонами при оформленні послуги і вказуються у відповідних  електронних та розрахункових документах (фіскальному чеку), що становлять невід’ємну частину цього Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний:

– виконувати умови даного Договору;

– надати Покупцю послугу/інфопродукт належної якості; 

– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

– надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті https://www.lakustamd.com/

3.1.2. Продавець має право: 

– в односторонньому порядку призупинити виконання умов за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

– відмовитися від виконання укладеного Договору у випадку виявлення факту надання Покупцем недостовірної інформації; не здійснення Покупцем оплати послуги/інфопродукту; неотримання Покупцем послуги в узгодженому місці та у встановлений час; та/або допущення інших недобросовісних дій, які можуть мати наслідком ускладнення для Продавця або неможливість виконання цього Договору;

– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.2. Покупець зобов’язаний:

– належним чином ознайомитись зі змістом Договору, умовами оплати та отримання послуги на сайті Продавця https://www.lakustamd.com/;

– своєчасно оплатити і отримати послугу/інфопродукт на умовах цього Договору;

– добросовісно користуватися наданими йому правами, дотримуватися умов Договору та діючого законодавства при взаємодії із Продавцем.

3.2.1. Покупець має право:

– оформити Замовлення послуг/інфопродуктів, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.lakustamd.com/

– вимагати від Продавця надання Товару відповідно до умов цього Договору; 

– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини. При цьому, Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Покупця про наявність договору окрім як його публікації на сайті https://www.lakustamd.com/

4.2. Покупець самостійно та за власним бажанням може оформити Замовлення послуги/інфопродукту на відповідній сторінці веб-сайту https://www.lakustamd.com/

4.3. Цей Договір вступає в силу з моменту його розміщення Продавцем на Веб-сайті https://www.lakustamd.com/.

4.4. Покупець до надання послуги або відкриття доступів до інфопродукту має право відмовитися від Договору.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ

5.1. Вартість послуг вказана в національній валюті України (гривня) з урахуванням ПДВ за одиницю послуги/інфопродукт відповідно до існуючого прейскуранту.

5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

5.3. Остаточною є ціна вказана, на сайті https://www.lakustamd.com/при безготівковому розрахунку банківською картою у відповідному розділі на сайтіhttps://www.lakustamd.com/ або ціна вказана у відповідному розділі на сайті https://www.lakustamd.com/ на момент отримання Покупцем номеру рахунку при сплаті за допомогою платіжних терміналів Ibox або платіжних терміналів Приватбанк, або ціна вказана у виставленому рахунку. При цьому рахунок, який отримує Покупець, або рахунок номер якого був наданий Покупцю на сайті https://www.lakustamd.com/ є дійсним протягом 2х (двох) робочих днів з моменту його виставлення/отримання номеру рахунку на сайті, якщо інше не вказано в самому рахунку.

5.4. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Покупцем послуг/інфопродуктів.

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ/ІНФОПРОДУКТУ

6.1. Оплата послуг та інфопродуктів здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент купівлі інфопродуктів або отримання послуг.

6.2. Оплата товарів та послуг, що надаються Інтернет-магазином, здійснюється у відповідності до розділу «Оплата та доставка» або аналогічному розділі, опублікованому на сайті www.muztorg.ua. Оплата зараховується тільки при умові дотримання порядку, опублікованому на вказаному сайті.

6.3. У випадку несплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати, Продавець залишає за собою право ненадання послуги/інфопродукту, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому, Продавець зобов’язаний докласти належних зусиль для того щоб проінформувати Покупця про настання такої/таких подій та проінформувати про можливі заходи щодо їх усунення, з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

6.4. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати Продавцем, що означає оплату 100% вартості замовленого послуги згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення. До моменту отримання оплати, згідно положень цього пункту, Продавець не несе ніяких обов’язків перед Покупцем щодо Товарів та послуг замовлених Покупцем.

6.5. Моментом оплати послуги/інфопродукту вважається виконаним час зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором.

До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

 

8. ГАРАНТІЯ НА ПОСЛУГУ/ІНФОПРОДУКТ

8.1. На всі послуги  Продавця розповсюджуються гарантійні зобов’язання, відповідно до законодавства України.

8.2. Продавець гарантує достовірність інформації розміщеної на сайті https://www.lakustamd.com/
 

9. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

9.1. Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі інфопродуктів, які він отримує або купує.

9.2. Продавець збирає і опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) в цілях: – виконання умов даного Договору; – оформлення послуги.
9.3. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання послуги.

9.4. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання послуги, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

9.5. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його послуги.

9.6. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Продавець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні послуги інформації.

9.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10.4. Продавець не несе будь-яку відповідальність за невиконання умов Договору Покупцем за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Продавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Покупця та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

 

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Покупцем чи відмова виконувати умови укладеного Договору Продавцем є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Покупцем та укладеним за місцезнаходженням Продавця з дати акцептування.

11.4. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем.

11.5. Ця Оферта може бути змінена в будь-який час власником Веб-сайту. Чинними для Сторін вважаються ті умови Договору, які розміщені на Веб-сайті.

11.6. Сторони погоджуються і визнають, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між Покупцем та Продавцем, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

bottom of page